دستانی تمام بسته

به واقع چه یافتید که برای به دست آوردنش با دستانی بسته نیز می توانستید اعماق دریا را بشکافید؟!

این مطلب توسط علیرضا دلشاد منتشر شده است.