(( و هو معکم اینما کنتم ))

به نام دوست

(( و هو معکم اینما کنتم ))

آیه ای که تمام دلم را با عشق نوازش می دهد.

(( و او با شماست هر جا که باشید. ))

این مطلب توسط علیرضا دلشاد منتشر شده است.