و خدایی که در این نزدیکی است...

این مطلب توسط علیرضا دلشاد منتشر شده است.